Program pro komunální volby 2022

Město ekonomicky prosperující a otevřené

Vyvážené a transparentní hospodaření města v souladu se zájmy jeho obyvatel a s jejich účastí na něm.

 • Vytvoříme dlouhodobý plán hospodaření – plán oprav a investic městského majetku, vše bude známo včas předem. Využijeme moderní aplikace na hlášení nedostatků ve městě. Zajistíme přehled městského majetku ke komerčnímu využití a tím zabráníme náhlým nevýhodným prodejům.

 • Zavedeme jasný a udržitelný rozpočet – zavedeme stabilní a dlouhodobě udržitelný rozpočet. Provozní náklady investičních projektů zohledníme již ve fázi příprav. Zřídíme participativní rozpočet, kde veřejnost bude rozhodovat o rozdělení peněz na projekty po celém městě. Prosadíme jednoduchý rozklikávací rozpočet, aby občané věděli o výdajích města.

 • Prosadíme transparentní společnosti – Do řídících a kontrolních orgánů společností budeme nominovat zástupce města s potřebným mixem odbornosti. Podporujeme širší využití výběrových řízení, aby se rozhodování účastnili i odborníci z řad veřejnosti. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku. Všude tam, kde to bude možné, budeme uplatňovat pravidla pro transparentní organizace.

 • I ty jsi tohle město - umožníme větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Zavedeme moderní komunikační kanály pro informování. Vytvoříme místní výbory pro jednotlivé městské čtvrti. Zároveň dáme občanům možnost rozhodovat o tom, jak bude využíván veřejný prostor.


Město, kde to žije celý rok

Chceme kvalitní zázemí pro kulturu a oživení veřejného prostoru ve všech čtvrtích napojené na místní komunitu. Kultura dostupná pro všechny po celý rok.

 • Karlovy Vary jako kulturní centrum Evropy, kde nestojí kultura na okraji zájmu – v maximální možné míře podpoříme místní spolky, promotéry, festivaly, ale i čtvrti, aby se mohly dál rozvíjet. Vytvoříme síť pro propojování aktivních lidí a sdílení osvědčených projektů mezi obcemi i přes hranice. Založíme platformu pro vznik komunitního života v rámci podpory kulturně kreativního odvětví.

 • Posílíme propagaci akcí – vytvoříme jednotnou platformu pro nejširší přehled kulturních a společenských akcí. Všechny informace na jednom místě.

 • Podpoříme rovná pravidla – prosadíme transparentní a spravedlivější systém pravidel pro rozdělování dotací kulturním institucím a komunitním spolkům a otevřená výběrová řízení a veřejné soutěže pro pořadatele. Skončíme s kulturním monopolem.

 • Posuneme místní kulturu do 21. století – využijeme interaktivní prvky a oživení památek v návaznosti na cestovní ruch a netradiční způsoby vzdělávání.


Město s turisty

Zaměříme se na to, aby byl turistický ruch pro město opravdu přínosný a nezpůsoboval nepříjemnosti místním ani turistům. Velkou příležitost vidíme v zakládání a rozvoji organizací destinačního managementu, které budou poskytovat efektivní strukturu pro řízení cestovního ruchu.

 • Připravíme zázemí pro turisty – budeme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu nestačí. Dohlédneme na dostupnost veřejných toalet. Budeme budovat kvalitní, navazující a estetické orientační systémy ve veřejném prostoru, informační tabule, mapy a turistické aplikace. Vytvoříme nezbytnou turistickou infrastrukturu v podobě záchytných a P+R parkovišť s návazným pokrytím hromadnou dopravou

 • Podporujeme digitalizaci cestovního ruchu – budeme hledat přínosy pro snížení administrativní zátěže při výběru místních poplatků, sdílení informací a plánování obsazenosti.


Město zelené a modré

Péče o životní prostředí začíná tam, kde žijeme. Vytvoříme čistý, bezpečný a funkční životní prostor.

 • Půjdeme příkladem – dohlédneme na udržitelné využívání obecní půdy a lesů. Podpoříme obnovu cest, remízků a vodních ploch a úpravy krajiny pro zadržování vody a boj s erozí. Zaměříme se na udržování čistoty ve městě, ať už aktivní údržbou nebo pasivně - instalací odpadkových košů.

 • Podpoříme více zeleně – truhlíků, zelených parkovišť, kvalitní osázení obecních ploch. A to nejen v centru, ale i ve všech zanedbaných okrajových čtvrtích. Vytvoříme podmínky pro vznik nových komunitních zahrad pro všechny občany. Navýšíme rozpočet Správy lázeňských parků, aby úprava zeleně byla důstojná i na sídlištích. Obnovíme síť pítek s pitnou vodou ve městě.

 • Hájíme zájmy obyvatel – zabráníme nešetrným developerským projektům a devastaci přírody v okolí obytných zón. Dohlédneme na přednostní využití brownfieldů. Budeme zkvalitňovat veřejný prostor podle strategických materiálů KAM KV. Bez veřejné diskuse neprojde žádná velká stavba!

 • Prosazujeme nezávislou energetiku – zaměříme se na úspory, obnovitelné zdroje a použití nových technologií pro dosažení úspor energie. Využijeme dotací a podpoříme rozvoj komunitní energetiky s důrazem na využití obecních budov. Modernizaci infrastruktury využijeme pro tvorbu sítě dobíjecích bodů pro rozvíjející se elektromobilitu. Dohlédneme na vypracování strategie přechodu k novým zdrojům pro městskou teplárnu.


Město přívětivé a nápomocné

Budeme oporou znevýhodněným skupinám obyvatel. Zlepšíme informovanost o možnostech podpory, propojíme a optimalizujeme služby.

 • Pomáháme bydlet – podpoříme vznik dostupného komunitního bydlení nízkopříjmových seniorů a osob v invalidním důchodu. Navýšíme kapacity služeb pro osoby bez domova, pro jejich rychlý návrat do společnosti. Vytvoříme bezpečné zóny s přístupem k vodě a toaletě.

 • Pomáháme s čerpáním podpory – odborníci města budou společně s pečovatelskými a sociálními službami a neziskovými organizacemi hledat řešení návaznosti činností, účelného šíření informací o dostupných možnostech řešení problémů a prevence. Služby senior pointu rozšíříme o poradenství pomáhajících neziskových organizací.

 • Pomáháme pracovat – najdeme způsoby nízkoprahového zaměstnávání a využití veřejně prospěšných prací v městských firmách. Rozšíříme činnost nízkoprahových center pro mládež a intervenčních center pro ohrožené.


Město, kde je hlas mladých slyšet

Karlovy Vary v současné době fakt nejsou pro mladé. Město na mládež zkrátka kašle. Chceme dát mladým lidem důvod v Karlových Varech zůstat!

 • Otevřeme dialog s mládeží - iniciujeme založení platformy pro sbírání zpětné vazby a dialog s mládeží. Město musí vyslechnout názor mladých lidí, aby mohlo efektivně řešit jejich problémy.

 • Zvelebíme volnočasové zóny a parky - mít kde si sednout s přáteli, učit se, nebo odpočívat je zásadní. O to více je potřeba, aby v těchto místech bylo čisté a příjemné zázemí a klid.

 • Podpoříme sport a pohyb - mnoho lidí již nyní využívá “veřejné posilovny” které jsou umístěny na několika místech ve městě. Spousta z nich je však nekvalitních a ve špatném stavu. Zasadíme se o jejich opravu a rozšíření i např. o parkour.

 • Zajistíme důstojné bydlení - mít své vlastní bydlení je velmi důležité. Není normální, aby mladí lidé museli do třiceti bydlet u rodičů, protože si nemohou dovolit nájem ani hypotéku. Rozjedeme stavbu městských bytů, které využijeme jako startovací byty pro mladé.

 • Podpoříme kulturní akce pro mladé - chceme město, které žije. Podporujeme kulturní akce a zasadíme se o to, že ve Varech nebude nuda. Nebojme se ale vyzkoušet i nové možnosti například v podobě pořádání e-sport turnajů.


Město moderní dopravy

Efektivní mobilita je zásadní pro ekonomiku města i komfort občanů. Proto budeme klást důraz na opravu stávající infrastruktury a vytváření moderních možností individuální dopravy.

 • Kvalitní infrastruktura hraje prim - budeme nadále pokračovat v rekonstrukci silnic a chodníků, přehled oprav bude jednoduše a včas dohledatelný na mapové aplikaci města. V souladu s rozvojovými projekty města budeme podporovat nový most přes Ohři a obchvat města

 • Dostupné parkovací kapacity - u hlavních tahů a v okrajových částech města podpoříme výstavbu parkovacích domů s cenově výhodným parkováním.

 • Trváme na kvalitní a moderní MHD – trasy autobusů musí být rychlé, křižující se a navazující. Jízdní řády musejí odpovídat potřebám a požadavkům všech skupin obyvatel a kopírovat dopravní špičky. Optimalizujeme síť MHD, aby odpovídala současným dopravním proudům. Zavedeme elektrobusy do lázeňské části a zajistíme možnosti jejich zapojení i do dalších linek. Ve spolupráci s KAM KV budeme iniciovat novou podobu městských autobusových zastávek.

 • Počítáme se všemi – nové a rekonstruované komunikace přizpůsobíme potřebám cyklistů, chodců, kočárků a vozíčkářů.

 • Zajistíme návaznost – městská doprava musí i navazovat na meziměstské spoje a vlaky a to i v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách. Zapojíme městskou dopravu do integrované dopravy kraje. Podpoříme systém sdílených kol a koloběžek v obci.


Město plné kvalitních škol

V roce 2022 nestačí mít jen opravené budovy. Je potřeba dát ředitelům a učitelům prostor k zavádění moderních pedagogických trendů, podporovat jejich dalších vzdělávání. Hlavním úkolem škol by mělo být: naučit děti učit se.

 • Zlepšíme kvalitu výuky – vytvoříme podmínky pro vzdělávání učitelů, sdílení učebních materiálů a aktivní využívání digitálních technologií, setkávání a sdílení nápadů a dobré praxe napříč regiony. Pro mladé učitele zavedme náborové příspěvky a podporu ubytování. Podpoříme alternativní výuku. Do školních jídelen vpustíme lokální produkty a zdravé stravování.

 • Zaměříme se na výběr kvalitních ředitelů – zároveň najdeme možnosti snižování administrativy a usnadnění orientace v legislativě a projektech podporujících rozvoj škol. Ředitelům pomůžeme nést administrativní břemeno.

 • Pomůžeme slabším – podpoříme kvalitní pedagogické poradenství, prevenci šikany a závislostí, přátelské prostředí pro žáky se zvláštními potřebami, sociálním


Navrhni úpravu